Zpět na články

Strom Života jako základ poznání světa

Základními stavebními prvky Stromu Života je deset bodů, tzv. sefirot. Každý z těchto bodů vyjadřuje nějaký způsob bytí, resp. úroveň vědomí. Jsou to konstanty, které jsou statické a dané. Mezi některými ze sefir vedou spojnice nebo cesty, kterých je 22 a vyjadřují komunikaci. V nich je dán pohyb a vývoj.

Strom Života jako základ poznání světa

K interpretaci tarotových karet potřebujete něco vědět také o elementech. Základní elementy jsou čtyři: oheň, voda, vzduch, země, a též je můžeme nalézt na Stromě Života.Názory autorů a komentátorů tarotu se pochopitelně různí. Jsem zvyklá používat spojení ohně s dvojkou, vody s trojkou, vzduchu se šestkou a země s desítkou. Elementy odpovídají čtyřem tarotovým barvám. Pátým elementem je Duch, který se v tarotu spojuje s 22 Atu. Nejdříve byly totiž Bohem stvořeny oheň s vodou, což je podobenství otce a matky, tedy mužského a ženského principu. Jejich spojením se rodí syn, vzduch. Následným spojením této trojice tvůrčích sil se rodí země, dcera. A je-li dosažena rovnováha mezi všemi čtyřmi takto vzniklými prvky, vzniká poslední kvalita, Duch, což je symbolizováno např. vrcholem čtyřboké egyptské pyramidy.

10 seforit Stromu Života a 10 úrovní vědomí

Z deseti sefirot se odvozuje 10 malých karet tarotu, tzv. malých arkán, od esa do desítky. Abyste porozuměli jejich významu, rozdělíme si je do několika skupin. První rozdělení bude svislé. Prostřední pilíř symbolizuje vědomí a karty postavené na tomto pilíři, tedy desítky, devítky, šestky a esa, v sobě skrývají vnitřní harmonii a schopnost být sám sebou. Oba krajní pilíře tuto harmonii v sobě nemají a karty, které se nalézají na těchto místech, v sobě proto skrývají nutnost dalšího vývoje, která je dána především nestabilitou sil. Pravý pilíř považujeme tradičně za mužský, levý za ženský, ovšem toto rozdělení nepokládám za příliš důležité pro výklad. Rozdíl mezi pravým a levým pilířem má spíše svoji hodnotu kabalistickou, případně magickou.
Dalším rozdělením, které budete používat, je dělení vodorovné. Člení sefiry po trojicích, přičemž desítka je zvlášť. Jí je symbolizován základ, výchozí bod, místo našeho duševního či duchovního pobytu. Z hlediska biblického je desítkou naznačeno stvoření hmotné země, z hlediska lidského zde stojí každý jedinec a hledá svoji cestu vzhůru. Následující trojice 9 -8 -7 vyjadřuje nejnižší možnou úroveň vnitřního života a v mnoha podáních není oddělena od dříve zmíněné desítky. Člověk ještě nedosáhl spojení se sebou samým, a tak neustále něco hledá, něco cítí, o něčem si něco myslí a tyto dojmy, pocity a domněnky vydává za pravdu, obvykle i sám před sebou. Ačkoli se jedná o podlehnutí iluzi, neznamená to lež - pouze neschopnost pochopit nesmyslnost svého jednání, případně stálé podléhání vlivu nižších astrálních sil, s nimiž by se měl každý vypořádat. Jednoduchým příkladem může být stav vědomí ve spánku. Tehdy si totiž také neuvědomujeme svůj skutečný stav, tedy že spíme. Teprve po probuzení jsme schopni kriticky nahlédnout předchozí stav. Na úrovni čtyř nejnižších hladin bytí se pohybuje naprostá většina lidí.
Čísla 6 - 5 - 4 jsou oproti tomuto velkým pokrokem, neboť symbolizují dosažení pravého vědo-mí. 6 je spojení se svojí podstatou, svým vnitřním Pravým Já. Určuje tedy vyšší stupeň uvědomování, charakterizovaný m. j. uměním poznat skryté souvislosti v situacích běžného života. Dosažení tohoto stupně dává umění vlády, nejdříve nad sebou samým, potom nad děním okolo sebe a nakonec i nad průběhem svého života. Pro ty, kteří se již věnovali práci na svém vnitřním rozvoji nebo byli s někým takovým ve spojení, bude uvedená schopnost známá pod ne zcela přesným názvem "vzdání se ega". Trojicí 6 - 5 - 4 je vyjádřeno spojení člověka se svojí podstatou. Tím přestává podléhat iluzím o světě a pravdě a stává se schopným vidět věci bez hodnocení. Ještě stále jím však zmítají protikladně polarizované vesmírné síly. Jednotu v universu umožní až nejvyšší trojice 3 -2 -1, která promlouvá o pochopení existence jako takové a pro většinu lidí je něčím zcela nepředstavitelným. Významem této poslední trojice je Jednota. Představit si ji můžeme jako trojnost Boží, která také je jednotou, ač je vyjádřena trojicí. V kartách s těmito čísly jsou nabízeny možnosti jako nejvyšší dar a utvrzují o hodnotě životní cesty.

Z uvedeného tradičního základu můžete dál odvodit významy jednotlivých čísel:
Eso čili jednička je věc sama o sobě, která se nemá s čím porovnat, která na sebe nemůže pohlédnout, může jenom existovat. Esa tedy budou vyjadřovat samotnou nepochopitelnou podstatu věcí a něco co může být, ale ještě není.
Dvojka dává subjekt a objekt, já a ty. Ukrývá v sobě možnost komunikace, ale i konfliktu. Jelikož se však nacházíme v nejvyšší trojici uvědomění, bude dvojka nabývat významů komunikace anebo srovnání subjektu a objektu. Konflikt je myslitelný až v nejnižší trojici. Trojka je číslem stability, jako plocha o třech opěrných bodech, a číslem plodnosti, jako muž, žena a dítě. Významy tudíž budou spojeny jednak s utvrzením se a jednak s definitivním projevem myšlenky. Pojí se se Saturnem, nejstarším božstvem, pánem času.

Čtyřka je v tarotu číslem jistoty, která nás na jednu stranu chrání před nepohodou, ale na druhou stranu drží v nečinnosti. Taktéž označuje uskutečňování záměrů, vztah k autoritám a tendenci nechat se jimi vést. Vládnoucí planetou je totiž Jupiter.
Pětka je číslem pohybu, neboť vyrovnává strnulou nečinnost čtyřky na protější straně. Ta je akcí, pětka proto značí reakci a je spojena s násilím, bojem, tlakem a vůbec vším, co je v pohybu. Její doménou je Mars.
Šestka je středem Stromu Života. Spojuje se proto se Sluncem a s pravým vědomím osobnosti člověka a jeho vnitřním světlem, neboť ten též klade sám sebe do středu a ze středu působí navenek. Karty se šestkou budou proto značit nepraktičtější radu, popisují cíl v dané situaci anebo nejlepší řešení. Také budou hovořit o dosažení pravdy nebo konečném poznání v dané situaci.
Sedmička je první kartou, která je pod úrovní uvědomění si skutečnosti. Je spojena s Venuší, která jako planeta lásky vyjadřuje vztah. Jelikož se však pohybujeme v úrovni ilusivních pocitů, jsou právě sedmičkou vyjádřeny konflikty, nepravdivé názory a nesprávné jednání.
Osmička vyvažuje působení citové sedmičky. Vyjadřuje rozumářské myšlenky, racionalizaci chyb a hledání neexistujících cílů. Karty s osmičkou proto taktéž popisují chyby v jednání. Jsou ovládány planetou Merkur.
Devítka leží na středním pilíři, její význam proto není až tak tragický. Pojí se s rovnováhou, hledáním podstaty a získáváním energie pro další práci. Karty s devítkou zpravidla potvrdí, že jste na správné cestě. Hledání rovnováhy v sobě samých, spojení se se svou odvrácenou půlkou bytosti - tyto atributy dodává devítce vládkyně Luna.
Desítka je číslem spojeným s planetou Zemí. Označuje výchozí bod nebo jinak řečeno místo, kde vše skončilo a je potřeba změnit styl. V desítce je dáno cosi definitivního - a velmi často je to bohužel definitivní chyba, úplně ztracená věc, něco, co se nemělo stát a kde se musí začít znova.
Tyto významy se dále konkretizují dle elementu, s nímž jsou spojeny. To bude ukázáno v praktické části.

4 × 4 možnosti jednání

K malým arkánům patří karty s figurou. Ty se odvozují opět od čtyř elementů, které - jak jsme si již řekli - mají svoji polohu na Stromu Života. Karta Rytíře je ohnivá, pojí se s dvojkou. Královna patří číslu tři a elementu vody. Princ nebo Král má příslušnost vzdušnou, patří tudíž šestce. Poslední Princezna nebo Kluk odpovídá zemi a číslu deset.
Kombinací takto vyjádřených elementů s elementy danými karetní barvou vzniká 4×4 typů situací anebo možností jednání. Také lze jednotlivé figury přiřadit k lidem, se kterými ve výkladu počítáme. Už z takto jednoduše popsaných figur lze poznat, že při jejich výkladu může vzniknout dosti nejasností, neboť figuru lze vyložit několika způsoby. Zvláště začátečníkům proto mohu doporučit, aby si nejdříve vyjasnili svůj vztah k figurám a vše, co je spojeno s jejich výkladem, studovali jako první.
Oheň je výrazem vůle, může také souviset s poznáním a silou. Spojuje se s otcem, nejčastěji s Nejvyšší Autoritou. V jednodušších výkladech souvisí se životní silou, zdravím a schopnostmi prosa-zení se. Symbol Hůl, úkol Chtít.
Voda zpodobňuje pravdu, přijetí a poznání, které se nabízí. V podobě oceánu je naší nejvyšší matkou, mořem informací obsažených v nevědomí. Nejlépe je tento element charakterizován slovem "přijetí", jelikož v něm je obsaženo vše: tolerance, láska, pochopení i pravda. Symbol Pohár, úkol Odvážit se.
Vzduch je obrazným vyjádřením myšlení. V nepříznivém ohledu může značit rozum a nepochopení, v příznivém vyjadřuje poznání a Ducha, tedy pravou podstatu lidskou. Symbol Meč má z magického hlediska taktéž dvojí schopnost - rozdělovat a ničit nebo spojovat a tvořit, úkol Vědět.
Země zpodobňuje nejen materiální záležitosti, ale také změny a projevy idejí na materiální úrovni. Je základem a oporou. Element dobře vysvětluje představa naší planety - matky Země. Symbol Disky, Kola, Peníze, úkol Mlčet.
Na konci odstavců uvedené úkoly souvisejí s duchovním vývojem člověka. Jejich dodržením je umožněno dosáhnout vnitřní rovnováhy, která dá vyrůst poznání Ducha. Symbolem je, jak už jsem jinde uvedla, egyptská pyramida.

Podle knihy Sedmero věšteckých umění, která poprve vyšla v roce 1997 a stále se prodává.

Sdílet na Facebooku
Zuzana Antares

Zuzana Antares

Tarot Výklad snů Čarodějnictví Magická poradna

Studuji skryté skutečnosti světa, magické schopnosti člověka a zákonitosti běhu věcí i našeho osudu od roku 1982. V posledních třiadvaceti letech se profesionálně zabývám poradenstvím, které mi předtím bylo koníčkem.

Podobné články

Etická pravidla výkladu osudu

Astrologie a horoskopy Budoucnost Tarot a výklad karet

Věštbou nelze odhalit celou skutečnost, pouze její určitou část. Každý poradce je schopen odhalit jinou část, proto mohou mít různí věštci různé pohledy. Každému člověku během výkladu zdůrazněte, že se můžete mýlit. Tím zabráníte nežádoucí vazbě na vaši věštbu.

Dnešní horoskop pro všechna znamení - pátek 5. 5..2023

Astrologie a horoskopy Tarot a výklad karet Čarodějnictví a magie

Rady a inspirace nejen v oblasti vztahů, partnerství Lásky. Jak to vidí Tarot v měsíci Lásky? Afirmace pro úspěšný vztah.

Horoskop na dnes
Přidej si Zverokruh.cz na plochu! Přidat na plochu